Urząd Gminy Wilkowice informuje, że z dniem 31.12.2020 r. upływa  termin zakończenia umów z wykonawcami "Budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice dla Etapu 1 i Etapu 3".

Obecnie prowadzone są prace odbiorowe i rozliczeniowe wykonanych robót.

Właściciele działek / posesji, na których prowadzone były roboty kanalizacyjne mogą w terminie do 04.12.2020 r. zgłaszać drogą mailową uzasadnione uwagi w sprawie niewłaściwego wykonania robót odtworzeniowych na ich parcelach. Roboty odtworzeniowe dotyczą przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Adres mailowy, na który należy zgłaszać uwagi: kanalizacja@wilkowice.pl


Orientacyjna mapa lokalizacji poszczególnych etapów budowy.