Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych,
dla których Gmina Wilkowice jest organem prowadzącym

I. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

II. Przyjmowanie do klasy I

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci z urzędu zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, na podstawie wniosku rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły


 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).
 • Wypełnione zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowej od marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
 • Wzór Zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej w każdej szkole podstawowej. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Wilkowice w Uchwale Nr XXXII/273/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów.
 • Rodzice kandydata wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.
 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora tej szkoły w terminie do 31 marca 2022 r.
 • Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Gminy Wilkowice dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.150. ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone w terminach określonych w:

1. Zarządzeniu nr 13/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2022/2023.

 • postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 • na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranej szkoły, poprzez złożenie w tej szkole pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
 • komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:
 • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

2. Szkoła podstawowa, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą, w terminie określonym w:

Zarządzeniu nr 13/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2022/2023.

3. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.


Załączniki:

Zarządzeniu nr 13/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej)