A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Zakładane cele zostaną osiągnięte poprzez: poprawę izolacyjności ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności, modernizację kotłowni wraz z systemem centralnego ogrzewania, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, modernizację instalacji cwu i zabudowę systemu solarnego z zasobnikiem, zastosowanie systemu BMS integrującego wszystkie systemy grzewcze i wentylacyjne w budynku w celu minimalizacji zużycia energii i redukcji emisji CO2 w sposób ciągły i powtarzalny. Celem bezpośrednim przedsięwzięcia związanego z kompleksową termomodernizacją budynku jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (obliczonej dla energii końcowej) powyżej 25% oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery powyżej 30%.

Zmniejszenie strat ciepła w budynku zostanie uzyskane poprzez:

1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o gr 12 cm oraz ościeży okiennych i nadproży styropianem o grubości 3 cm,

2) ocieplenie dachu między krokwiami wełną mineralną o grubości 18 cm,

3) ocieplenie stropu piwnicy styropianem o grubości 5 cm,

4) ocieplenie ścian piwnicy /ścian fundamentowych/ płytami styroduru ekstrudowego o grubości 10 cm,

5) wymianę okien na nowe z PCV, pięciokomorowe, niskoemisyjne z wkładem szybowym zespolonym o współczynniku przenikalności termicznej U = 1,1 [W/m2*K],

6) wymianę drzwi na nowe aluminiowe z wypełnieniem pełnym, izolowane termicznie o współczynniku przenikania 1,7 W/m²K, przeszklenie drzwi zewnętrznych z wkładów szybowych o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m² K.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie - 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie - 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 1.256.672,11 PLN brutto, z czego 669.821,75 PLN stanowią koszt kwalifikowany projektu. Dofinansowanie określono na poziomie 69% kosztów kwalifikowalnych, tj. na kwotę 462.177,00 zł.

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2018r.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie: 22.05.2017r.

 

 

Obrazek 0 z 0