A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Czwartek, 08:18, 3 Wrzesień 2020
Logotipen

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna) w zakresie niezbędnym do dokonania zmian.

1.    W związku art. 17 pkt. 13 na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna) w zakresie niezbędnym do dokonania zmian wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września 2020 r. do 5 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice; w godzinach pracy urzędu.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt planu będzie pełnił dyżury w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice w następujących dniach: 14 września 2020 r., 23 września 2020 r. ( w godzinach od 9:00 – 15:00), 25 września 2020 r., 2 października 2020 r. (w godzinach od (9:00 – 13:30).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. (środa) w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice o godz. 15.00.
Ze względu na trwający stan epidemii i potrzebę zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (33) 499 00 77 lub mailowo na adres: sekretariat@wilkowice.pl do 22 września 2020 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne, zaplanowane zostanie drugie spotkanie w tym samym dniu lub dyskusja publiczna odbędzie się w innym lokalu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom spotkania. Konieczne jest zaopatrzenie się uczestników dyskusji w indywidualne środki ochrony, takie jak przyłbice lub maseczki, ponieważ Urząd Gminy Wilkowice nie zapewnia ich  dla interesantów. Jednocześnie w sytuacji, w której Gmina Wilkowice zostanie zakwalifikowana do którejkolwiek ze stref objętych ograniczeniami, na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że dyskusja publiczna w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu będzie prowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość do godziny 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy, można składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wilkowice.pl oraz w sposób dotychczasowo przyjęty tj. za pośrednictwem platform ePUAP i SEKAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2020 r.

2.    Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna) w zakresie niezbędnym do dokonania zmian wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokonanymi opiniami i uzgodnieniami,

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 14 września 2020 r. do 5 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w godzinach pracy urzędu.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Wilkowice na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 21 października 2020 r.  zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wilkowice.


Wójt Gminy Wilkowice
dr inż. Janusz Zemanek

Obrazek 0 z 0