A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Poniedziałek, 07:35, 1 Lipiec 2019
Gopslogo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach od dnia 1 lipca 2019 r. będzie czynny:
 
Poniedziałek     od 7:00 do 15:00
Wtorek     od 7:00 do 15:00
Środa        od 7:00 do 17:00
Czwartek     od 7:00 do 15:00
Piątek         od 7:00 do 15:00
 

Informacja dla osób, uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje wszystkie osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego (500 +), że od 1 lipca 2019 r. nastąpiła zmiana regulacji dotyczących nabywania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. Ustalenie prawa do świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie nie jest już obwarowane kryterium dochodowym.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.
Prawo do świadczeń będzie ustalane:
- od 1 lipca 2019 r. do 31-05-2021 r. dla osób które do 30-06-2019 r. nie pobierały świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie,
- od 01 października 2019 r. do 31 maja 2021 r. dla osób, którym przyznano świadczenie wychowawcze w okresie świadczeniowym 2018/2019, do dnia 30 września 2019 r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie złożone do 30-06-2019r., rozpatrywane są na podstawie dotychczasowych przepisów: prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie do 30-06-2019r. przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego (800,00 zł na osobę w rodzinie a w przypadku gady członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne: 1 200,00 zł), prawo do świadczenia ustala się do 30 września 2019 r.
Realizacja świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym 2019/2021:
- wnioski złożone od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 października 2019 r.,
- wnioski złożone od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.,
- wnioski złożone od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.,
- wnioski złożone od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.,
- wnioski złożone od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r., zostaną rozpatrzone i  wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca w wysokości 500,00 zł miesięcznie, lub w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego: w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Świadczenie wychowawcze przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego będą przekazywane na wskazany we wniosku, adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul Parkowa 10 pok. 101 w godzinach pracy Ośrodka.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Gminy Wilkowice uprawnionym do zasiłku rodzinnego, że z dniem 31 października 2019 r. kończy się okres zasiłkowy 2018/2019.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 można składać drogą elektroniczną od dnia 01-07-2019 r., wnioski papierowe będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r.  
Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2019/2020:        
- wnioski złożone od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.  
- wnioski złożone od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.  
- wnioski złożone od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 29 lutego 2020 r.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.     
W okresie zasiłkowym 2019/2020 trwającym od 1.11.2019 r do 31.10.2020 r. uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodów z 2018 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,  przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobom uprawnionym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Dział świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach realizuje również przepisy ustawy z dnia 1 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin w części dotyczącej wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu potwierdzonego w zaświadczeniu  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Przypominamy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, że z dniem 30 września 2019 r. kończy się okres  świadczeniowy 2018/2019.  

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia 18 roku życia. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, w przypadku bezskuteczności egzekucji, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800,00 zł.
W okresie świadczeniowym 2019/2020 trwającym od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodów z 2018 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 można składać drogą elektroniczną od 01-07-2019 r. Wnioski papierowe będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r.  
Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2019/2020:
- wnioski złożone od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zostaną rozpatrzone i  wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019 r.,
- wnioski złożone od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.,
- wnioski złożone od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.,
- wnioski złożone od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.,
- wnioski złożone od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020 r.

W celu złożenia wniosku lub uzyskania szczegółowych informacji dotyczących warunków ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy zgłosić się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10, parter pok. 101.
Informacje udzielane są także pod numerem telefonu 33 443 22 55 w. 101.
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Wilkowicach
Gabriela Hamerlak - Ciurla

Piątek, 12:06, 10 Lipiec 2020

Uwaga - komunikat GOPS w Wilkowicach

Czytaj dalej »
Czwartek, 10:26, 9 Lipiec 2020

Wielki projekt budowy kanalizacji

Czytaj dalej »
Obrazek 0 z 0