A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 12:50, 7 Czerwiec 2019
Logotipen

Wójt Gminy Wilkowice informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. na kadencję w latach 2016 – 2019.
W związku z powyższym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami:
•    Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).
•    Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r., w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 121, poz. 693)
Rada Gminy Wilkowice w terminie do 31 października 2019 r. dokona wyboru ławników na lata 2020 – 2023:
•    do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 3 ławników, w tym do orzekania z zakresu prawa pracy – 0.

1.    Zasady ogólne dokonywania wyboru:
Zgodnie Art. 158. § 1.Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
•    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
•    jest nieskazitelnego charakteru;
•    ukończył 30 lat;
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
•    nie przekroczył 70 lat;
•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Zgodnie z Art. 159. § 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
•    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
•    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
•    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
•    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
•    duchowni;
•    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
•    funkcjonariusze Służby Więziennej;
•    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
2.    Zasady dokonywania zgłoszeń:
Zgłoszenia winny być dokonane w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu dokumentu).
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Wilkowice:
•    prezesi właściwych sądów,
•    stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
•    co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Wilkowice.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1).
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zgłaszających (Załącznik nr 2), zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na ww. liście osób zgłaszających.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (Załącznik nr 3)
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (Załącznik nr 4)
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Dodatkowo do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Wilkowice, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach udziela Radzie Gminy Wilkowice informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
3.    Składanie zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25 w terminie do 30 czerwca 2019 r. w następujących dniach:
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 7.30-15.30
Środa w godz.: 7.30 - 17.00
Piątek w godz.: 7.00 – 13.30
Osobami upoważnionymi do udzielania szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników oraz przyjmującymi zgłoszenia są następujący pracownicy Urzędu Gminy Wilkowice:
1)    Alicja Raszka-Micherdzińska – pokój 407 (II piętro), tel. 33 499-00-77 wew. 403,
2)    Małgorzata Lempart – pokój 414 (II piętro), tel. 33 499-00-77, wew. 414.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, tj. 30 czerwca 2019 r., pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami jest dostępna na stronach internetowych:
•    URZĘDU GMINY W WILKOWICACH www.wilkowice.pl  (PONIŻEJ)
•    NA STRONIE BIP GMINY WILKOWICE W ZAKŁADCE „WYBORY”,
Wyborów ławników Rada Gminy Wilkowice dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do 31 października 2019 r.

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia kandydata >>

Załącznik nr 2 - Lista osób zgłaszających >>

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - przestępstwa >>

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - władza rodzicielska >>

Załącznik nr 5 - Zapytanie o udzielenie informacji o osobie>>

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH >>

Piątek, 12:06, 10 Lipiec 2020

Uwaga - komunikat GOPS w Wilkowicach

Czytaj dalej »
Czwartek, 10:26, 9 Lipiec 2020

Wielki projekt budowy kanalizacji

Czytaj dalej »
Obrazek 0 z 0