A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Poniedziałek, 11:51, 25 Czerwiec 2018
Og oszenie 1

W związku z wejściem w życie rządowego programu „Dobry start”, wnioski o przyznanie świadczenia dobry start przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Uprawnionymi do składania wniosku są: rodzicie; opiekunowie faktyczni; opiekunowie prawni; rodziny zastępcze; osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; dyrektorowie placówek opiekuńczo-wychowawczych; dyrektorowie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; osoby uczące się.

Świadczenie to przyznawane jest jednorazowo w wysokości 300,00 zł.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

  2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia (w danym roku kalendarzowym):

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;

  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków:

- od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku  - wnioski składane drogą elektroniczną;

- od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku – wnioski składane osobiście w siedzibie GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, o pozytywnym załatwieniu wniosku, będzie informował mailowo z adresu: dobrystart@gops.wilkowice.pl na wskazany we wniosku adres mailowy. Korespondencja ta nie wymaga potwierdzenia przez odbiorcę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że otrzymana wiadomość pochodzi z innego źródła niż GOPS w Wilkowicach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33/499 00 77 w. 201 lub w. 210.

Czwartek, 08:35, 28 Maj 2020

GODZINY PRACY GOPS

Czytaj dalej »
Obrazek 0 z 0