A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Czwartek, 15:03, 20 Kwiecień 2017
Logotipen

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

                Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wilkowice uchwały nr XXVIII/226/2016 z dnia 26 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej

 

Uchwała oraz załącznik graficzny określający obszar objęte zmianą planu są dostępne na stronie internetowej http://bip.wilkowice.pl (Strona głównaPrawo Lokalne – Uchwały Rady Gminy Wilkowice – Kadencja 2014-2018 – Uchwały 2016)

Zainteresowani zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)  mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2017r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania. Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Wilkowice na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem rozpatrującym wnioski jest Wójt Gminy Wilkowice.

 

Wójt Gminy Wilkowice

Obrazek 0 z 0